Information om behandling av personuppgifter

Region Stockholms Idrottsförenings fotoklubb nedan kallat RSIFFoto behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag.

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till
viss information som vi nu tillhandahåller dig.

RSIFFoto är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid
komma i kontakt med RSIFFoto via kontaktuppgifter på hemsidan RSIFFoto.se. Medlemskapet i RSIFFoto är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men RSIFFoto behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål.

De personuppgifter som vi behandlar om dig är [namn], [Arbetslokation] [adress], [e-postadress] och [telefonnummer].

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i RSIFFoto är laglig för
att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att RSIFFoto har ett berättigat
intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan
personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med
stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god
registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och
aktivitetsannonsering.

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.
Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att RSIFFoto ska kunna säkerställa
medlemmarnas identitet.

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i RSIFFoto IT-system.
RSIFFoto är en del av RSIF, därav delas en del personuppgifter mellan dessa.

Lagringstiden
RSIFFoto behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. RSIFFoto kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad  och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas via kontaktuppgifterna på RSIFFoto.se.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna RSIFFoto medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.