Information om behandling av personuppgifter

 

Stockholms Landstings Idrottsförenings fotoklubb nedan kallat SLIFFoto behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag.

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till

viss information som vi nu tillhandahåller dig.

SLIFFoto är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid

komma i kontakt med SLIFFoto via kontaktuppgifter på hemsidan SLIFfoto.se. Medlemskapet i SLIFFoto är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men SLIFFoto behöver vissa personuppgifter

om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda

ändamål.

De personuppgifter som vi behandlar om dig är [namn],

[Arbetslokation] [adress], [e-postadress] och [telefonnummer].

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i SLIFFoto är laglig för

att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att SLIFFoto har ett berättigat

intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

  • Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan

personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med

stöd i lag.

  • Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god

registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och

aktivitetsannonsering.

  • Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.
  • Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att SLIFfoto ska kunna säkerställa

medlemmarnas identitet.

  • Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i SLIFFoto IT-system.
  • SLIFFoto är en del av SLIF, därav delas en del personuppgifter mellan dessa.

Lagringstiden

SLIFFoto behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det

att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. SLIFFoto kommer då endast att

fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att

få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga

personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad

och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k.

dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas via kontaktuppgifterna på SLIFFoto.se.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand

vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna SLIFFotos medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om

personuppgiftsbehandling.